Uudised ja teated

Alates 01.01.2018 Lihula valla veebilehe sisu ei uuendata!

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald . Senised vallavalitsused kui ametiasutused jätkavad tööd 2017. aasta lõpuni. Üleminekuperioodil jäävad kättesaadavaks ka senised omavalitsuste veebilehed....

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 14.12.2017 otsusega nr 31 Lihula linna Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste...

Lääneranna valla sümboolika rahvahääletus on alanud

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla Vallavalitsused kuulutavad välja kahe kõrgeima hinnangu saanud Lääneranna valla sümboolika konkursile edastatud kavandite osas rahva arvamuse väljaselgitamise. Käesoleva aasta juunis kuulutasid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla Vallavalitsused välja...

Lääneranna Vallavolikogu istung 09.11.2017

Lääneranna Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a. Päevakorra projekt: 1. Lääneranna vallavanema valimine  - otsuse eelnõu nr 2/2017 Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar ...

Lääneranna Vallavolikogu istung 26. oktoobril

Lääneranna Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval  26. oktoobril  2017. a algusega kell 15.00 Lihula kultuurimaja ( Tallinna mnt 1a, Lihula linn ) II korruse banketisaalis. Istungi päevakord: 1. Lääneranna Vallavolikogu esimehe valimine  2. Lääneranna...

Lääneranna Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017 otsusega nr 8 Lääneranna Vallavolikogusse valitud liikmed. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval. Lääneranna valla valimiskomisjoni...

Lääneranna Vallavolikogu valimistulemused

Lääneranna valla valimiskomisjon tegi kindlaks jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu (hääletamiskastides olnud sedelite arvu), kehtetute hääletamissedelite...

Valimistulemuste kindlakstegemine

Lääneranna valla valimiskomisjon kontrollib 15. oktoobri 2017 õhtul Lääneranna valla valimiskomisjonile üle antud materjalide alusel hääletamistulemuste õigsust ning kinnitab Lääneranna vallavolikogu valimistulemused 16. oktoobril 2017. Lääneranna valla valimiskomisjon alustab andmete...

Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsusega (VTK) on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Penijõe kontoris Penijõel, Lihula ja Koonga vallavalitsuse ning Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 10.10.2017 kuni 25.10.2017. Põhjendatud...