Uudised ja teated

« Tagasi

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lihula Vallavalitsus võttis 22.08.2017.a. korraldusega nr 231 vastu Lihula linnas asuva Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Riigi omandis olev kinnistu on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohustusega maa-alal (Lihula linn).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses 30 kohalise erihooldekodu (kolm 10-kohalist peremaja) hoonete ehitamisega. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.

Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut. Lihula valla üldplaneeringus on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga kavandatud Oja tn 9 kinnistu uus sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa.

Lihula Vallavalitsus otsustas 26.07.2017.a. korraldusega nr 210 mitte algatada Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuga kavandatavad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Lihula Oja tänav 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.09.2017.a. kuni 08.10.2017.a. Lihula vallamajas Jaama 1 Lihula ning Lihula valla interneti koduleheküljel http://www.lihula.ee. Arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lihula Vallavalitsus, Jaama 1 Lihula 90302 Läänemaa või e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee.

Lihula Oja tn 9 detailplaneering