Uudised ja teated

« Tagasi

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lihula Vallavalitsus kehtestas 21.09.2017 korraldusega nr 268 vastu Lihula linnas asuva Alaküla tee 15a kinnistu (katastritunnus 41201:001:0046, sihtotstarve 100% elamumaa) detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 0,3 ha ning see asub osaliselt Pärnu-Lihula riigitee teekaitsevööndis. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Alaküla tee 15a kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine (85% elamumaa, 15% ärimaa), hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses elamu ja abihoone ehitamisega. Planeeringuga kavandatud elamu ja abihoone ehitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka. Detailplaneeringuga ei muudeta Lihula valla üldplaneeringut.

Lihula Vallavalitsus