Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja koosseis

5.07.17

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määrusega nr 10 moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks on Lääneranna vald. Ühinemisleping jõustub 15.10.2017.a Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Komisjoni asukoht:

Lihula Vallavalitsuse hoone aadressil Jaama 1, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond. Valimiskomisjoni asukoht määrati Lihula Vallavalitsuse 04.07.2017 korraldusega nr 193.

Komisjoni koosseis:

 • Merike Ehasalu
 • Katri Pruul
 • Ingrid Tiido
 • Cariina Pähk
 • Katrin Lehtpuu
 • Õnneli Varend
 • Lea Õismaa
 • Juta Noor (asendusliige)
 • Maia Leola (asendusliige)

Lihula Vallavolikogu 08.06.2017 otsus nr 17 "Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine"

Lihula Vallavolikogu kinnitas Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu

3.04.17

Neljapäeval, 08. detsembril 2016 kiitis Lihula Vallavolikogu ühehäälselt heaks Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu, mis on täismahus olemas ka Lihula Teatajas. Positiivne otsus tuli ka Hanila ja Koonga vallast, Varbla Vallavalikogu langetab lõpliku otsuse 21. detsembril. Lihula Vallavolikogu istungil oli kohal 11 volikogu liiget, kes kõik hääletasid ühinemise poolt.

Lihula Vallavolikogu 08. detsembri 2016 otsused:

Rahvaküsitluse tulemused: 76,6% Lihula hääletanutest toetas ühinemist

3.04.17

Eelmisel nädalal toimusid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdades ühinemise teemalised rahvaküsitlused, kus nelja valla peale kokku käis hääletamas 531 inimest. 

Nii e-hääletusel (mis toimusid Koonga ja Lihula valdades), kui ka sedelhääletusel tuli elanikel vastata küsimusele: Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"

Nelja valla 4907 hääleõiguslikest käis hääletamas kokku 531 inimest ehk 10.8%. Neist valdav enamus ehk 73.1% (388 inimest) vastas küsimusele jaatavalt.

"Selline tulemus näitab, et oleme teinud õigeid otsuseid ning liigume õiges suunas," kommenteeris tulemusi Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Hanila vallas käis hääletamas kokku 9.2% hääleõiguslikest ehk 119 inimest

 • Küsimusele vastas jaatavalt 94 ehk 79% hääletajatest

Koonga vallas käis hääletamas kokku 14.4% hääleõiguslikest ehk 133 inimest

 • Küsimusele vastas jaatavalt 105 ehk 88.2% hääletajatest

Lihula vallas käis hääletamas kokku 8.6% hääleõiguslikest ehk 167 inimest

 • Küsimusele vastas jaatavalt 128 ehk 76.6% hääletajatest

Varbla vallas käis hääletamas kokku 15% hääleõiguslikest ehk 112 inimest

 • Küsimusele vastas jaatavalt 61 ehk 54.5% hääletajatest

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest oli õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elas püsivalt eelpool mainitud valdades.

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise alase küsitluse aeg ja koht

29.11.16

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Lihula vallas.

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine Lihula valla haldusterritooriumil asuvas küsitluspunktis toimub alljärgnevatel aegadel:
 • 25. novembril kell 12:00-20:00
 • 27. novembril kell 10:00-18:00

Elektrooniline küsitlus toimus 21.11.2016 kell 10:00 kuni 23.11.2016 kell 20:00 veebikeskkonnas aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13457

Lihula valla halduterritooriumil avatakse 1 küsitluspunkt, asukohaga Lihula kultuurimajas aadressil Tallinna mnt 1a, Lihula.

Küsitluses osalemiseks peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmiseks tuleb esitada taotlus komisjonile või vallasekretärile (telefon 472 4632) hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 27. novembril 2016 kell 15:00. Küsitluslehe kodus täitmine toimub ainult 27. novembril 2016 (pühapäeval).

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu projekti avalikustamine

Lihula Vallavolikogu otsustas 29. septembri 2016 otsusega nr 49 „Ühinemislepingu ja selle lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks" avalikustada Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu projekti koos lisadega.

Ühinemislepingu avalik väljapanek toimub 03. - 25. oktoobrini 2016.a. Lihula vallamajas, Kirbla, Lihula, Metsküla ja Tuudi raamatukogudes ning valla veebilehel www.lihula.ee.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingule ja selle lisadele on võimalik esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2016. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Lihula Vallavolikogule e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee või posti teel aadressil Jaama 1, Lihula linn, 90302 Lääne maakond.

Ühinemislepingu avalikud arutelud toimuvad Lihula vallas neljapäeval 13. oktoobril 2016.a

 • kell 12:00 Kirbla rahvamaja

 • kell 15:00 Tuudi koolimaja

 • kell 18:00 Lihula mõis

 

Haldusreform

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemine

Alates 2014 aasta sügisest peavad Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vallad ühinemisläbirääkimisi. Uue omavalitsusüksuse nimeks on kavandatud Lääneranna vald ning valla keskuseks ja vallavalitsuse asukohaks Lihula linn.

Haldusreformi seadus

Riigikogu võttis 07. juunil 2016 vastu haldusreformi seaduse, milline mõjutab lähiaastail olulisel määral enamikku Eesti kohalikke omavalitsusi.

Haldusreformi eesmärgiks on kohalike omavalitsuste võimekuse kasv avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arendamisel ja konkurentsivõime suurendamisel ning ühtlasema piirkondliku arengu tagamine.

Haldusreformiga nähakse ette valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena peavad vallad ja linnad olema võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Haldusreformi rakendamisel lähtutakse ka riigivalitsemise reformi eesmärkidest riigihalduse korrastamisel, milleks on avalike teenuste hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine ning kulude kokkuhoid.

Riik soodustab omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist, eesmärgiga, et moodustuksid suurema elanike arvuga võimekad kohalikud omavalitsused. Sel eesmärgil võttis Riigikogu 2004. aastal vastu kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus

Ühinemisläbirääkimised, volikogude otsused

Lihula vald peab ühinemisläbirääkimisi Hanila, Koonga ja Varbla vallaga. Ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks tegi Koonga vald 19. juunil 2014.a. Lihula Vallavolikogu otsustas ettepaneku vastu võtta 26. juunil 2014.a. Läbirääkimistes osalevate valdade - Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vald - ring kujunes lõplikult välja 2016 aasta juuni alguseks.

Lihula Vallavolikogu:

Hanila Vallavolikogu:

Koonga Vallavolikogu:

Varbla Vallavolikogu:

Kullamaa Vallavolikogu:

Martna Vallavolikogu:

Tõstamaa Vallavolikogu:

Hanila, Koonga ja Varbla valla haldusreformi teemalehed