Asulad

18.09.15

Lihula vallas on on 1 vallasisene linn - Lihula - ja 40 küla: Alaküla, Aruküla, Hälvati, Jõeääre, Järise, Keemu, Kelu, Kirbla, Kirikuküla, Kloostri, Kunila, Laulepa, Lautna, Liustemäe, Matsalu, Meelva, Metsküla, Mõisimaa, Nurme, Pagasi, Parivere, Peanse, Penijõe, Petaaluse, Poanse, Rannu, Rootsi, Rumba, Saastna, Seira, Seli, Soovälja, Tuhu, Tuudi, Uluste, Vagivere, Valuste, Vanamõisa, Võhma, Võigaste.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Lihula valla asustusjaotuse muutmine

4.04.16

Regionaalministri 10.01.2014 määrusega nr 1-2/1 muudeti Lihula valla asustusjaotust. Olemasolevatele 25-le külale ja ühele linnale lisandus 15 küla. Lihula valla külade nimistu: „Alaküla, Aruküla, Hälvati, Jõeääre, Järise, Keemu, Kelu, Kirbla, Kirikuküla, Kloostri, Kunila, Laulepa, Lautna, Liustemäe, Matsalu, Meelva, Metsküla, Mõisimaa, Nurme, Pagasi, Parivere, Peanse, Penijõe, Petaaluse, Poanse, Rannu, Rootsi, Rumba, Saastna, Seira, Seli, Soovälja, Tuhu, Tuudi, Uluste, Vagivere, Valuste, Vanamõisa, Võhma, Võigaste".

Lihula valla külade nimistusse lisati Nurme (e. Tuudi osa) , Peanse (e. Petaaluse osa), Soovälja (e. Parivere osa), Laulepa (e. Meelva osa), Keemu (e. Matsalu osa), Liustemäe, Võigaste (e. Metsküla osa), Rannu (e. Kirbla osa), Seli (e. Pagasi osa), Vanamõisa, Rootsi, Aruküla (e. Seira osa), Mõisimaa, Uluste (e. Võhma osa) ja Jõeääre (e. Rumba osa) külad.

Uued asustusüksused

 

Menetlus

Lihula Vallavalitsus alustas eeltöid valla asustusjaotuse muutmiseks ehk külanimede ennistamiseks 2009 aasta suvel. Ettevõtmise algatajateks olid Nurme, Peanse, Laulepa, Rootsi, Vanamõisa ja Aruküla külade elanikud. Iga üksikut juhtumit ei olnud mõtet eraldi käsitleda, lisaks oli ametlikustamist väärt külanimesid teisigi, mistõttu otsustati vaadata üle kogu valla asustusjaotus. Lihula valla asustusjaotuse muutmise eesmärgiks oli kaitsta kohalikku kultuuripärandit ning tagada ajalooliste külanimede püsimine. Enamik taastatud külanimesid on väga vanad, neid võib selgelt äratuntavana leida 18. ja 19. sajandist pärinevatel kaartidel. Teiseks eesmärgiks oli muuta täpsemaks Lihula valla aadressisüsteem. Ennistatud külanimed olid rohkemal või vähemal määral igapäevaselt kasutusel, vähenes vastuolu „ametliku" ja „kohaliku" kohanimede kasutuse vahel, mis muuhulgas lihtsustaks politsei ja päästeteenistuse tööd.

Asustusjaotuse muutmise kavad olid avalikustatud Lihula Teatajas ning valla kodulehel 2009 ja 2011. aastal. Vallamajja laekus mitmeid parandusettepanekuid. Asja arutati vallavolikogu maaelu- ja korrakomisjoni istungitel. Lihula valla asustusjaotuse muutmise algatamise otsuse eelnõu ja selle lisade avalik väljapanek oli 29. juunist kuni 29. juulini 2012.a. Lihula, Kirbla, Tuudi ja Metsküla raamatukogudes, Lihula vallamajas (Jaama 1 Lihula) ning valla interneti kodulehel http://www.lihula.ee. Muudatusettepanekuid sai esitada 12. augustini 2012.a.

Külade arv ja nimede kasutus on olnud ajas kohati vägagi muutuv. Valla asustusjaotuse muutmise algatamise eelnõust jäid välja külanimed, milliste olemasolu minevikus on olnud kõikuv ja/või milliste tegelik kasutus täna on praktiliselt olematu ning milliste kasutusele võtmine võib segadusi juurde tekitada, selle asemel, et neid vähendada. Vaatluse all oli algselt 22 „uut" külanime. Vallavolikogu asutusjaotuse muutmise algatamise eelnõus oli algselt 18 nime, millest peale eelnõu avalikku väljapanekut ja menetlemist vallavolikogu komisjonides jäi järele 15.

Lihula Vallavolikogu otsus "Lihula valla asustusjaotuse muutmise algatamine"

Regionaalministri 10.01.2014 määrus nr 1-2/1 "Regionaalministri 22.12. 2006.a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine"

Toimetaja: Margus Källe