Puude raie tiheasustusalal

16.10.15

Lihula linna tiheasustusalal kasvavate üksikpuude, välja arvatud viljapuude ja metsa (metsaseaduse tähenduses), raiumiseks tuleb taotleda raieluba.

Luba saavad taotleda:
1) kinnistu omanik või omaniku volitatud esindaja,
2) Lihula valla munitsipaalomandis oleval või hallataval maal maad kasutav või haldav isik,
3) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud riigimaa valitseja või tema poolt volitatud isik,
4) maa kasutaja, kelle maakasutus on maareformi seaduses ettenähtud korras ümber vormistamata.

Avaldus raieloa saamiseks tuleb esitada Lihula Vallavalitsusele, Jaama 1 Lihula 90302 Läänemaa.

Raielube väljastab keskkonna- ja maaspetsialist Helen Mihkelson, Jaama 1 Lihula, telefon 47 24640, e-post: helen.mihkelson@lihula.ee

Toimetaja: MARGUS KÄLLE