Surma registreerimine

16.10.15

Surma registreerimiseks võib avalduse esitada abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on inimese surma kohta andmeid. Avalduse võib esitada ükskõik millisele maavalitsusele või linna- või vallavalitsusele seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist. Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:
- surma registreerimise avaldus (täidetakse kohapeal);
- surnu isikut tõendav dokument;
- arstlik surmateatis (või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta);
- avaldaja isikut tõendav dokument.

 

Matusetoetus

Lihula valla poolset matusetoetust on õigus saada matuse korraldajal, kes on vähekindlustatud füüsiline isik ning kes kannab lahkunu matuse korraldamise kulud ning tingimusel, et lahkunu oli Lihula valla elanik.

Toetuse saamiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele vormikohase avalduse ja lahkunu surmatõendi. Toetust saab taotleda kahe kuu jooksul alates lahkunu surmapäevast.

Toetuse suurus on 150 eurot.

 

Riiklikku matusetoetust makstakse majanduslikult vähekindlustatud inimestele, kellele määrati toimetulekutoetus kas matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta jooksul vähemalt ühel korral. Riikliku matusetoetuse avalduse vorm on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Riikliku matusetoetuse suurus on 250 eurot.

 

Surma registreerimisega tegelevad ametnikud

Vallasekretäri abi Katrin Lehtpuu, telefon 4724630, vallasekretär Cariina Pähk, telefon: 4724632.

Vastuvõtuajad

Esmaspäevast reedeni kell 09:00 - 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00).

 

Toimetaja: MARGUS KÄLLE