Avalike teede talihoole Lihula vallas 2015-2016 talvel

Lihula valla territootium on 2015-2016 talveperioodil jaotatud viieks talihooldepiirkonnaks:

Piirkond I – Lihula linna peatänavad: Tallinna mnt ja Jaama tänav

Teenust osutab OÜ Lääne Teed, keda esindab lepingu täitmisel Tarvo Kuldkepp, telefon 504 9136.

Teenusepakkuja ülesandeks on lumetõrje sahkamisega sõidutee ulatuses vastavalt seisunditasemele, mis Tallinna mnt puhul on 4 ja Jaama tn 3. Libeduse tõrje tellitakse vajadusel.

Kõnniteed, sissesõidud, ristmikud ja avalikud platsid hooldab Lihula Vallavalitsuse majandusosakond.

Piirkond II – Valuste - Alaküla

Piirkond hõlmab Valuste, Parivere, Alaküla, Kirikuküla, Penijõe, Hälvati külade teid kokku 20,7 km.

Teenust osutab FIE Lembit Pärnpuu telefin 5552 4818.

Piirkond III - Tuudi

Piirkond hõlmab Tuudi, Nurme, Peanse, Petaaluse, Järise, Poanse, Laulepa, Meelva, Matsalu, Keemu, Võigaste, Liustemäe, Metsküla, Saastna ja Tuhu külasid kokku 35,4 km.

Teenust osutab OÜ Lääne Teed, keda esindab lepingu täitmisel Tarvo Kuldkepp, tel 504 9136.

Piirkond IV – Kirbla

Piirkond hõlmab Kirbla, Kelu, Pagasi, Seli, Kloostri, Lautna, Seira, Vanamõisa, Mõisamaa, Uluste, Võhma, Jõeääre, Rumba, Rootsi ja Aruküla teid kokku 34,9 km.

Teenust osutab OÜ Kirbla, keda esindab lepingu täitmisel Toomas Laos, telefon 513 1632.

Piirkond V - Lihula

Kõik Lihula linna tänavad ja teed v.a Tallinna mnt ja Jaama tn.

Teostatakse lume sahkamist teedelt, tänavatelt, kõnniteedelt, avalikelt platsidelt ja parklatest, libedusetõrjet graanulite, liiva ning soolaga. Töid korraldab Lihula Vallavalitsuse majandusosakond, Atmar Lobja, telefon 5344 7011.

 

Lihula linnas peab esmane hoole ligipääsetavuse tagamiseks olema peatänavatel teostatud hiljemalt hommikul 07:00 või 2 tundi peale lumesaju või tuisu lõppu. Libedusetõrje kloriididega, abrasiivmaterjalide või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega ja teekatte karestamine teostatakse vajaduse tekkimisel tellimusega. Kõrvaltänavatel kehtib seisunditase 2.

Linnaväliste piirkondade talihooldustööks on lume sahkamine. Lubatud teed katva lumekihi paksus on < 10 cm, teed katva sulalume või lörtsi paksus < 6 cm. Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna tee pinnalt 5 meetrit või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius. Teede nõutav seisunditase on 1. Kestva lumesaju ja tuisu korral tuleb tagada tee sõidetavus. Vajadusel rajatakse tuisuteedele lumetõrje­ribasid. Lume sahkamisel hoidutakse mahasõitude ja suubuvate teede ummistamisest lumevallidega. Tõrjesõidukid on varustatud kollaste vilkuritega.

Hooldatavate teede nimekirja on kantud vallateed, avalikult kasutatavad erateed ja erateed, mille sissesõidutee on pikem kui 50 m avalikust teest. Nimekirjast on välja arvatud teed, mida meile teada olevalt elukondlikeks vajadusteks talveperioodil ei kasutata. Nimekirjas mitte olevate teede sahkamist saab tellida sellekohase teatega. Erateedel, mis teenindavad elamuid kus rahvastikuregistri andmetel ei ela Lihula valda reistreeritud isikuid, lumetõrjet ei teostata.

Paneme teeäärsete maade omanikele südamele, et tee servad oleksid puhastatud takistustest, võsast ja kividest mis võivad tõrjetehnikat kahjustada.

Lihula vallas koordineerib talihooldustööde teostamist majandusnõunik Rein Kruusmaa telefon 472 4639.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Liikluskorralduslikud muudatused Lihula linnas

2.05.16
Lähtudes Lihula valla liikluskorralduskavast ning vajadusest vähendada liiklusohtlike olukordi on Lihula linnas alates 18.11.2015 teostatud järgmised liikluskorralduslikud muudatused:
  1. Põllu tänava ja Põllu põigu ristmikul on seoses kiirabi väljasõidu prioretiseerimisega senine reguleerimata ristmik reguleeritud "Anna teed" märgiga selliselt, et Põllu põigust välja sõitvatel sõidukitel on sõidueesõigus.
  2. Põllu tänava ja Kalmu tänava reguleerimata ristmik on muudetud reguleeritud ristmikuks selliselt, et Põllu tänaval liiklevatel sõidukitel on sõidueesõigus.
  3. Allika tänava ja Kalmu tänava reguleerimata ristmik on muudetud reguleeritud ristmikuks selliselt, et Allika tänaval liiklevatel sõidukitel on sõidueesõigus.
  4. Piiri tänaval on asula liikluskorda tähistav  liiklusmärk "Asula" nihutatud Soo tänava ristmikult Pärnu maantee ristmikule. Liikumiskiiruseks Piiri tänaval on 50 km/h.
  5. Täiendavalt on paigaldatud või paigaldamisel liikluskorraldusvahendeid, mis rõhutavad kehtivat liikluskorraldust.
Turvalist liiklemist,
Lihula Vallavalitsus
Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Lihula valla liikluskorralduskava