Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine

16.10.15

2008 aastal lõpetati Lihula vallas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt 90% ulatuses rahastatud projekt „Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine", milles osales lisaks Lihula vallale veel 10 Lääne-, Rapla- ja Pärnumaa valda. Lihula valla osas oli tööde mahuks kokku 5,113 miljonit eurot, rekonstrueeriti Lihula ja Kirbla ühisveevärk ja kanalisatsioon ning Tuudi ühisveevärk, paigaldati joogivee fluori- ja rauasisaldust vähendavad seadmed.

Loe lisaks:

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Lihula linna erinõuetega alal

16.10.15

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2006. aasta veekaitse programmi  reoveekäitluse alamprogrammi projekt nr 79 „Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine Lihula linnas erinõuetega alal". Detsember 2006 - detsember 2007.a. Maksumus 1,90 miljonit krooni, sellest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 90 % (1,71 miljonit krooni) ja Lihula vald 10% (0,19 miljonit krooni).

Projekti eesmärgiks oli ühendada Tallinna maantee piirkonna hooned Lihula linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga, parandada joogivee kvaliteeti ja vähendada põhjavee reostust. Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine toimus Lihula linna vanema asustuse muinsuskaitsealal, millel kehtivad kaevetöödele erinõuded. Erinõuetest tulenevalt oli vajalik enne torustike paigaldamist läbi viia arheoloogilised kaevamised. Projekti tulemusena paigaldtati 781 m joogivee ning 773 m kanalisatsiooni torustikke.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE