Lihula valla üldplaneering

25.08.16

Lihula valla üldplaneering on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 määrusega nr 22, muudetud Lihula Vallavolikogu 10.06.2004 otsusega nr 30, Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2 ning Lääne Maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114.

Üldplaneering valmis Lihula Vallavalitsuse ja AS Entec vahelises koostöös.

Kaardi vaatamiseks tuleb osutada hiirega sobivale ruudule

Suurendatud väljavõtted üldplaneeringu kaardist  mõõtkavas 1:10000

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trass

Kantud üldplaneeringusse Lääne Maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114 "Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kehtestamine" alusel.

Tekstiosa ja lisad

Toimetaja: MARGUS KÄLLE