Ehitamine

4.04.16

Ehitusseadustik (Riigi Teataja)

 • Lisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
 • Lisa 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusseadustiku rakendusaktid (Riigi Teataja)

Ehitusseadustiku KKK (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Puurkaevude rajamise info ja taotlusvormid (Keskkonnaamet)

 

Projekteerimistingimused

Ehitise projekteerimiseks on üldjuhul vajalik eelnev projekteerimistingimuste taotlemine kohalikult omavalitsuselt. Projekteerimistingimused on ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, millised koostatakse ja väljastatakse huvitatud isiku taotluse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul sellekohase taotluse esitamise päevast arvates.

Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb:

 • esitada projekteerimistingimuste taotlus;
 • katastriüksuse plaan, kuhu on märgitud plaanitava ehitise asukoht.

 

Ehitusluba

Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele või veekogusse ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi, laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa, rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa, lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.

Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus. Ehitusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

Ehitusloa saamiseks tuleb:

 • esitada ehitusloa taotlus;
 • esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud projekteerimises pädeva spetsialisti poolt;
 • esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
 • tasuda riigilõiv.

Kui ehitusloa taotlemisel esitatud dokumendid on puudulikud, võimaldab ehitusloa väljastaja ehitusloa taotlejal puudused kõrvaldada, määrates selleks taotlejale tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

Ehitusloa väljastaja väljastab ehitusloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitusprojekti ekspertiisi esitamise päevast arvates.

Ehitusloa omanik peab taotlema uue ehitusloa, kui ehitusloa taotlemise aluseks olnud ehitusprojekti muudetakse selliselt, et muutuvad ehitise olulised tingimused, nagu näiteks tuleohutus, energiatõhusus, ehitise kasutusotstarve, mõjuvad koormused (kandevõime) või ehitusloa taotluses näidatud muud olulised tehnilised näitajad.

Ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui ehitusprojekt ei vasta ehitusprojektile esitatavatele nõuetele või ehitusprojekti koostamise lähteandmetele, sealhulgas kehtestatud detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitusloa kehtivus

 • Ehitusluba on tähtajatu.
 • Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates.
 • Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimest ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päeva.

 

Ehitise kasutusluba

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Kasutusloa saamiseks tuleb:

 • esitada kasutusloa taotlus;
 • esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud;
 • esitada lisaks ehitusprojektile ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja, ehitustoote importija, ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus;
 • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise kasutusele võtmisele eelneva ehitise, selle osa või ehitise tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist;
 • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks;
 • esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
 • tasuda riigilõiv.

Kasutusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

 

Riigilõiv

Ehitusseaduse alusel tehtavate toimingute riigilõivumäärad - Riigilõivu seaduse peatükk 16

Riigilõiv tuleb tasuda Lihula Vallavalitsuse arvelduskontole:

 • SEB EE341010602005099006
 • Swedbank EE762200221034639226
Toimetaja: Margus Källe

Kaeveluba

16.09.15

Lihula valla kaevetööde ja heakorra eeskiri reguleerib kaevetööde tegemist Lihula vallas. Eeskirja sätteid ei kohaldata:

 • kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud  teiste eeskirjadega;
 • maaüksusel ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke- ja rajatisi;
 • kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:

 • sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 • kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet.

Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele, millele lisatakse:

 • vajalikud kooskõlastused;
 • kaevetööde asukoha skeem;
 • vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.

Kaeveluba väljastatakse 5 tööpäeva jooksul arvates kaevetööde tegija poolt nõuetele vastava taotluse esitamise päevast.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE